dinsdag 13 maart 2018

Vaticanum II revisited

Mensen van mijn leeftijd die Vaticanum II citeren alsof het bestaan van de Kerk ervan afhangt, vergeten nogal eens, dat het alweer bijna zestig jaar geleden is, dat het Concilie gehouden is en dat veel jonge mensen, theologiestudenten in het algemeen en seminaristen in het bijzonder, het op dezelfde wijze zien als het Concilie van Florence of het Concilie van Trente: als een onderdeel van de kerkgeschiedenis. Zij kijken er met een zekere afstand naar en vinden – dat mag niet van hun docenten maar het is wel zo – het Concilie van Trente op veel punten helderder en duidelijker dan Vaticanum II. Trente definieert tenminste het geloof in heldere formuleringen terwijl Vaticanum II mooie maar tegelijk soms onheldere beschrijvingen geeft. Let wel, niemand, ook de jongeren niet, twijfelen aan de orthodoxie van Vaticanum II maar de orthodoxie van Trente laat minder ruimte voor een heterodoxe uitleg.

Mensen van mijn leeftijd doen alsof de liturgiehervormingen na Vaticanum II een van vruchtbaarste vernieuwingen in de Kerk zijn, aan het nut waarvan men absoluut niet mag twijfelen. Veel jonge mensen en ook opvallend veel bekeerlingen zien de vele misbruiken die de vernieuwing van de liturgie teweeg heeft gebracht. Ze ervaren de onrust van de vele woordjes en de vele keuzemogelijkheden waardoor je als gelovige overgeleverd bent aan de willekeur van de priester. Zij zoeken contact met de oude liturgie die Benedictus XVI weer heeft toegestaan en vinden in die verheven sacrale omgeving hun echte geestelijk thuis. Het mag niet zijn want de liturgievernieuwing van Vaticanum II is volgens het kerkelijke establishment een onomkeerbare verworvenheid, maar het is wel zo: de jeugd die nog kerkelijk is en voor het geloof kiest, voelt zich tegen de verdrukking in het meest aangetrokken tot oude liturgie of een nieuwe liturgie die op de meest klassieke wijze gevierd wordt. Zelfs in charismatische kringen groeit de interesse voor de oude liturgie. De kloosters die voor de oude liturgie kiezen groeien en bloeien tot ongenoegen van hen die het niet begrijpen.

Wellicht is de relativering van Vaticanum II en het afwijzen van de liturgievernieuwingen die er uit voortkomen, het gevolg van de totale verwarring waarin de Kerk sinds Vaticanum II verkeert. Tot voor kort bestond die verwarring alleen buiten Europa en met name in West-Europa en Amerika maar sinds het huidige pontificaat is ook Rome zelf in de greep van de totale verwarring. Een paus die bij gelegenheid de meest vreemde dingen zegt en schrijft die volkomen in tegenspraak zijn met wat al zijn voorgangers hebben gezegd en geschreven, is ook voor jonge mensen niet bepaald een ankerpunt. De paus beschouwt zich duidelijk als een vrucht van het Concilie. Het gaat hier dan om de “geest van het Concilie” waar men in jaren zeventig en tachtig in Nederland mee schermde en die het einde van de Nederlandse Kerk is geworden. Om een voorbeeld van de verwarring te geven. De staatssecretaris, kardinaal Parolin, heeft het over een “paradigmaverschuiving” die door de paus in gang is gezet. Kardinaal Müller, de afgezette prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, zegt dat er in zake geloof geen paradigmaverschuiving mogelijk is. En dat is ook zo. Wat men in de Kerk altijd ketterij genoemd heeft, heet nu deftig “paradigmaverschuiving” maar het blijft even lelijk.

Mijn eerlijke vraag is: wat moeten we aan met een Concilie waarvan “de geest” leidt tot de vernietiging van de Kerk die je overal om je heen ziet gebeuren? Zou het onderhand niet eens tijd worden hier en daar wat vraagtekens te zetten bij het Concilie? Ik noem een paar dingen:

-             het optimisme van het Concilie ten aanzien van de wereld (met name ook in “Gaudium et Spes). Het zou de moeite waard zijn dit eens te leggen langs het begrip van de “wereld” bijv. in het Johannesevangelie waarin de wereld toch vooral gezien wordt als het rijk van Satan? Is dat na 1960 niet meer het geval? Nou kijk dan maar eens naar het wereldwijd en door staten en de VN ondersteund verval van zeden. Kijk maar een naar de christenvervolging in islamitische en liberaal-seculiere staten.

-             het optimisme ten aanzien van de islam die door het Concilie geprezen wordt als een godsdienst die dezelfde God heeft al wij. Dit laatste is gewoon niet waar. Het beeld van God dat de islam heeft, is totaal verschillend van het christelijke godsbeeld. Die visie van het Concilie wordt nog steeds door de huidige paus verkondigd.

-             de “geest van het Concilie” heeft ertoe geleid dat de missieactiviteit van de Kerk praktisch volkomen is stil gevallen. Als je benadrukt dat iedereen in zijn eigen geloof zalig kan worden, verliest de missie blijkbaar zijn innerlijke noodzaak.

-             op dezelfde wijze heeft de oecumene zich ontwikkeld. Door het positieve en het goede in iedere denominatie te benadrukken, wordt het minder duidelijk dat je katholiek zou moeten worden. De paus zelf lijkt katholiek worden te ontmoedigen zoals bij de evangelische bisschop Tony Palmer.

-             Het optimisme van het Concilie heeft geleid tot een bijna alleen benadrukken van Gods barmhartigheid ten koste van zijn gerechtigheid. Dit heeft bij velen geleid tot een onverantwoord heilsoptimisme, het minimaliseren van de zonden en het praktisch afschaffen van het begrip doodzonde.  Dat wordt duidelijk geïllustreerd in de hardnekkig verkeerde vertaling van “pro multis” (voor velen) in “voor allen” bij de consecratie.

Nu gaat natuurlijk iedereen roepen (en ik weet dat dat in de ogen van velen de grootste ketterij is) dat ik Vaticanum II afwijs. Dat is inderdaad de gemakkelijkste manier om je niet met mijn bezwaren te hoeven bezig houden. Maar ik wijs Vaticanum II niet af. Het zou echter wel wenselijk zijn dat Vaticanum II opnieuw bekeken gaat worden in het licht van de ontwikkelingen erna. Zijn die ontwikkelingen echt wat de vaders van Vaticanum II bedoelden? Kan Vaticanum II misschien aangescherpt worden in het licht van voorafgaande Concilies, zodat de tekst niet meer dubbelzinnig is. Immers dubbelzinnigheid is de meest duivelse (zij het onrechtstreekse) vrucht van het Concilie tot in het huidige pontificaat toe.

Paulus VI heeft in de jaren zeventig al verzucht dat door de ramen van de Kerk, die het Concilie heeft opgezet, de rook van Satan de Kerk is binnengekomen. Wordt het niet tijd zodanige maatregelen te nemen dat die rook buiten blijft waar hij hoort, in de wereld. Dat vereist een grote schoonmaak waarbij het Concilie niet buiten schot kan blijven.

C. Mennen pr
3 maart 2018

zondag 4 maart 2018

De Laatste Tijden (4)

Uit: Maria Valtorta, de Geschriften 1943, blz. 182
Uitg. St. Maria Valtorta
24 juli 1943
De geschriften van Maria Valtorta zijn privé-openbaringen en zijn niet volledig door de Kerk erkend

Jezus zegt:
“Ik heb je al verteld, dat alle leed dat jullie nu bedrukt de vrucht is van het verlaten van Mijn Wet, van de kant van enkelingen en van de maatschappij. Het gebrek aan geloof, het gebrek aan naastenliefde, het gebrek aan hoop, het ontbreken van elke deugd, hebben slechts één oorsprong: de desertie van Mijn leger, het christelijke leger.

zaterdag 3 maart 2018

Een retorische truc

Kardinaal Gerhard Müller, de door paus Franciscus ontslagen prefect van de Congregatie voor de geloofsleer, heeft in een interview met de “Tagespost” de uitdrukking “in bepaalde gevallen” een “retorische truc” genoemd. Die uitspraak is mij uit het hart gegrepen. De kardinaal doelde hier op een beslissing van de Duitse Bisschoppenconferentie, dat protestantse partijen in een gemengd huwelijk “in bepaalde gevallen” tijdens de katholiek eucharistie te communie zouden mogen. Dan moeten er wel “zwaarwegende godsdienstige redenen” voor zijn en de protestantse partij moet het katholieke geloof in de eucharistie delen. Maar wie controleert dat? In feite betekent zo’n uitspraak dat alle protestantse partijen in een gemengd huwelijk, die dat willen, zullen denken dat ze te communie mogen gaan. En daarmee wordt geen geestelijke nood opgelost maar een gelovige praktijk rond de eucharistie verder afgebroken. Het zal meer en meer worden: “gemeenschap vieren met elkaar en niemand buitensluiten” en de eucharistische Christus komt daarmee steeds meer op het tweede plan. Een dan spreek ik nog niet van het domino-effect van deze Duitse beslissing. Hoewel die formeel alleen voor Duitsland geldt, zullen hier gelovigen en priesters zeggen: als het in Duitsland kan, waarom dan hier niet? Daarom is de uitdrukking “in bepaalde gevallen” een retorische truc om langs een achterdeur de intercommunie in te voeren. En u weet dat de protestanten geen echte eucharistie hebben omdat ze het apostolische wijdingsambt in de reformatie hebben afgeschaft, en dat ze alleen een beperkte of louter symbolische aanwezigheid van Christus aannemen in het avondmaal dat door een dominee bediend wordt. Dan zal het u duidelijk zijn, dat we van het “katholieke geloof in de eucharistie” bij protestanten weinig te verwachten hebben. Als ze dat geloof hebben, kunnen ze beter katholiek worden en binnentreden in de volledige katholieke traditie waarbinnen de ware eucharistie alleen begrepen kan worden.

Trouwens de uitdrukking “in bepaalde gevallen” of “in pastorale noodzaak” leidt meestal tot het verbreden van de uitzondering tot een normale regel. Ik noem hier enkele voorbeelden:

- De communie op de hand is als uitzondering voor bepaalde streken ingevoerd. De communie op de tong is en blijft de normale vorm van communiceren. Maar wie weet dat nog? De communie op de hand is in de praktijk zodanig de norm geworden dat zelfs in veel kerken de communie op de tong geweigerd wordt.

- Normaal is in de Kerk dat een uitvaartplechtigheid voor een gelovige wordt verricht door een priester of een diaken. De pausen hebben steeds weer benadrukt dat het leiden van een uitvaart een van de belangrijkste taken is van de priester. Alleen in noodsituaties kan de bisschop leken verlof geven, als dat werkelijk nodig is, een uitvaart te leiden. Hiervoor is eigenlijk vereist dat de bisschoppenconferentie tot die mogelijkheid besluit en dat Rome dit besluit goedkeurt. Deze vereisten lapt men meestal aan zijn laars. En in sommige bisdommen (in België) worden alle uitvaarten door leken geleid terwijl de priesters thuis zitten. Hen wordt het soms onmogelijk gemaakt een uitvaart te leiden. Ook hier leidt de uitzondering tot een gewoonte die tegengesteld is aan de voorschriften en de tradities van de Kerk.

- Normaal is het de eigen taak van de priester en de diaken om de communie uit te reiken in de Mis en deze naar de zieken te brengen. Als het aantal gelovigen zo groot is, dat het communie uitreiken onverantwoord lang zou duren, kan de priester ad hoc leken aanstellen middels een zegen. Feitelijk zijn die leken dat vaak als een eigen taak gaan beschouwen en we kunnen het nu meemaken dat er maar een veertigtal mensen in de kerk zitten en er toch twee leken mee communie uitreiken. Ik weet uit de praktijk dat het aantal zieken en ouderen die de communie thuis willen ontvangen, erg klein is geworden. Toch zijn er veel parochies waar niet de priester/diaken de communie brengt maar een leek, terwijl de priester/diaken zich met andere, ook ongetwijfeld nuttige maar minder bij zijn taak horende, dingen bezig houdt.

- Normaal is het dat de priester (ambtshalve voorzitter van de gelovige gemeenschap) alle vieringen (niet alleen eucharistievieringen) in de kerk leidt. Is hij echt niet beschikbaar, dan kunnen bepaalde vieringen door een diaken, en bij diens ontstentenis door een gevormde leek geleid worden. Die lekendiensten dienen in het kerkelijk leven uitzonderingen te zijn en een antwoord op een noodsituatie. Dit geldt ook voor avondwakes bij uitvaarten. Rome heeft indertijd in een brief aan de Nederlandse bisschoppen zijn bevreemding uitgesproken over het feit dat leken avondwakes leidden terwijl de priester in de pastorie zaten. We weten allemaal hoe die avondwakes een recht geworden zijn van een werkgroep en dat ook veel priesters een dergelijke viering om wat voor reden dan ook graag aan de werkgroep overlaten. De inhoud is heel vaak navenant en weinig liturgisch/kerkelijk.

- Het uit- en instellen van het heilig Sacrament is een taak van de priester/diaken. In geval van nood (in afzonderlijke gevallen) kan dit door een aangestelde acoliet of desnoods door een andere leek gebeuren. Dat “noodgeval” is bij sommige priesters bijna permanent aanwezig en zij blijven graag op de achtergrond.

U begrijpt dat ik ervoor zou zijn dat “in bepaalde gevallen” of “vanwege pastorale noodzaak” eens kritisch onder de loep genomen zou worden en misschien drastisch zou worden ingeperkt omdat er effecten bereikt worden die door de Kerk niet worden bedoeld en die tegen haar traditie ingaan.

C. Mennen pr
1 maart 2018

zaterdag 24 februari 2018

De Laatste Tijden (3)


Uit: Maria Valtorta, de Geschriften 1943, blz. 178
Uitg. St. Maria Valtorta
22 juli 1943
De geschriften van Maria Valtorta zijn privé-openbaringen en zijn niet volledig door de Kerk erkend

Jezus zegt:
“De hoop leeft waar het geloof leeft. De wanhoop, die vandaag (1943) zoveel zielen tot de dood leidt, vooronderstelt het ontbreken van een waar geloof. Inderdaad, iemand die werkelijk gelooft, vraagt in zijn gebed met zoveel volharding totdat hij verkrijgt.

zondag 18 februari 2018

De Laatste Tijden (2)

Uit: Maria Valtorta, de Geschriften 1943, blz. 175
Uitg. St. Maria Valtorta
22 juli 1943
De geschriften van Maria Valtorta zijn privé-openbaringen en zijn niet volledig door de Kerk erkend

Jezus zegt:
“Laten we doorgaan met de vergelijking tussen het verleden en het heden, dat in het eeuwige Zijn van God een eeuwig heden is, en vandaag zal Ik je laten kijken naar wat je hart het meest nabij is.
Ik verloochen de vaderlandsliefde niet. Ik, de eeuwige Zoon van God, Mens geworden, heb een vaderland gehad en heb het bemind met een volmaakte liefde. Mijn aardse vaderland heb Ik bemind en Ik zou het de bescherming van God waardig hebben willen weten, en omdat Ik het daarentegen onwaardig wist, heb Ik erover geweend (Luc. 19:41-44). Ik begrijp daarom het verdriet van een loyaal hart, dat het vaderland niet alleen in gevaar ziet, maar veroordeeld tot dagen vol lijden, in vergelijking waarmee de dood een geschenk is.

zaterdag 17 februari 2018

De Duitse bisschoppen moeten hun voorzitter afzetten

Door: Mathias von Gersdorff

Het Duitse progressisme heeft zich waarschijnlijk in de Oudejaarsnacht voorgenomen om de gelovigen in een permanente staat van verbijstering te brengen: op de eerste  plaats zet zich bisschop Franz-Josef Bode (Osnabrück) in voor het zegenen van homoseksuele relaties. Dan volgt de brief van kardinaal Marx als voorzitter van de Bisschoppenconferentie waarin hij het werk van Donum Vitae (die vrijbrieven voor abortus uitdeelt) prijst. Tenslotte verdedigt de kardinaal in een radio-interview het zegenen van homoseksuele paren “in afzonderlijke gevallen”.

Niets schijnt het Duitse progressisme nog heilig te zijn. De gelovigen moeten blijkbaar in de permanente verwachting  van nieuwe aanvallen op de kerkelijke geloofs- en zedenleer leven.

Maar niet alleen deze voorstellen zijn zorgwekkend maar ook het totale stilzwijgen van het Duitse episcopaat.

Al bij de eerste stellingname van Bode zouden meerdere bisschoppen geprotesteerd moeten hebben. Mogelijkerwijs meenden zij dat de inzet van Bode voor de homoseksuelen alleen maar een nieuwe poging was zich bij de links-liberale pers geliefd te maken. Al lang probeert bisschop Bode met het bewust doorbreken van bepaalde taboes op de voorpagina’s te komen.

Maar de actie van kardinaal Marx ten gunste van de homo-agenda heeft de emmer doen overlopen!

De katholieke Kerk in Duitsland schandaliseert de gelovigen in heel de wereld met haar voortdurende aanvallen tegen het geloof en de overgeleverde leer. Deze onuitstaanbare beledigingen moeten eindelijk ophouden.

De enige verstandige reactie van de Duitse bisschoppen kan slechts zijn: het afzetten van kardinaal Reinhard Marx als voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie!

Op die manier zou de katholieke Kerk in Duitsland eindelijk een teken stellen, dat hier te lande het katholieke geloof en het katholieke leergezag nog waarde heeft en dat men die niet voortdurend met de voeten treden kan.

Duitsland, eens een land dat overal missionarissen heen gestuurd heeft, is tot een permanente haard van aanvallen op het katholieke geloof geworden.

De bisschoppen moeten de wereldkerk laten zien, dat het katholieke geloof in Duitsland gewaardeerd wordt. Met het afzetten van kardinaal Reinhard Marx in de komende voorjaarsvergadering in Ingolstadt (19 tot 22 februari 2018) zou daarmee een eerste stap gezet zijn.

maandag 12 februari 2018

Onwaardige carnavalsmis in Eindhoven

‘Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent.’ Zo begroette pastoor-deken René Wilmink zondag de bezoekers van de carnavalsmis in de Sint-Catharinakerk in Eindhoven. ‘Goed dat je hier bent midden in de stad. Huis van gebed van Lampegat’, zong de priester.
Aangepast n.a.v. commentaar van de pastoor:
Naar mijn idee past dit niet bij de heiligheid van de kerk als huis Gods, vraag me ook af of carnavalsvierders een pastoor daarna nog serieus nemen. Wel goed dat het tijdens een gebedsviering was en niet tijdens een H. Mis.

zondag 11 februari 2018

De Laatste Tijden (1)

Uit: Maria Valtorta, de Geschriften 1943 blz. 172
uitg. St. Maria Valtorta
De geschriften van Maria Valtorta zijn privé-openbaringen en zijn niet volledig door de Kerk erkend

Jezus zegt:
“Ik heb je al verteld, dat wat in de oude boeken is gezegd naar het heden verwijst. Het is alsof een serie spiegels een schouwspel herhaalt, dat lang geleden is gezien en dat nu steeds dichterbij brengt.
De wereld herhaalt zichzelf in haar dwalingen en in haar inkeer, met dit verschil dat de dwalingen steeds meer geperfectioneerd zijn in de evolutie van het ras naar de zogenaamde beschaving, terwijl de daden van inkeer steeds embryonaler zijn geworden. Waarom? Omdat met het overgaan van de wereld van haar jeugdige leeftijd naar de meer rijpe leeftijd, de ondeugd en de hoogmoed van de wereld zijn toegenomen.

zaterdag 10 februari 2018

De geest van verzet en liefde voor de Kerkdoor Roberto de Mattei
7 februari 2018

Nu de vijfde verjaardag van de keuze van paus Franciscus dichterbij komt, horen we vaak zeggen, dat we ons op een dramatisch ogenblik in de kerkgeschiedenis bevinden zoals we dat absoluut nog nooit hebben meegemaakt. Dat is slechts ten dele waar. De Kerk heeft voortdurend tragische uren gekend waarin haar mystieke lichaam gewond werd, vanaf haar ontstaan op Golgotha tot in onze dagen. De jongeren generaties weten het niet en de  oude generaties zijn vergeten hoe verschrikkelijk de jaren waren na het Tweede Vaticaans Concilie waaruit het huidige tijdsgewricht voortkomt.

Vijftig jaar geleden, toen de revolutie van 1968 uitbarstte, probeerde een groep kardinalen en bisschoppen, vooraanstaande deelnemers aan het Concilie, een radicale verandering van de katholieke huwelijksleer door te drukken. De poging mislukte, omdat Paulus VI met de encycliek Humanae Vitae van 25 juli 1968 het verbod van kunstmatige voorbehoedsmiddelen bekrachtigde, en daarmee op nieuw kracht en hoop gaf aan de gedesoriënteerde kudde. Paulus VI, de paus van Humanae Vitae, was echter ook degene die een diepe breuk met de katholieke traditie veroorzaakte toen hij in 1969 de nieuwe misritus invoerde, die aan de oorsprong ligt van de hedendaagse liturgische verwoestingen.

Dezelfde paus Paulus VI bevorderde de Ostpolitik toen hij op 18 november 1973 de zware verantwoordelijkheid op zich laadde om Joszef kardinaal Mindszenty, de kampioen van het katholieke verzet tegen het communisme, van zijn functie als aartsbisschop van Esztergom en primaat van Hongarije te ontheffen.

Paus Montini hoopt in Italië op de realisering van een historisch compromis door een overeenkomst tussen de voorzitter van de christendemocraten, Aldo Moro, en de voorzitter van de communistische partij, Enrico Berlinguer. De operatie liep alleen door de ontvoering van en de moord op Moro op niets uit waarop op 6 augustus 1978 ook de dood van paus Montini volgde. Het is dit jaar de veertigste verjaardag van dit gebeuren.

In deze jaren van bloed en verraad weerklonken moedige stemmen die we niet alleen vanwege de historische betekenis in herinnering roepen maar ook omdat ze ons helpen richting te vinden in de duisternis van de tijd waarin we ons nu bevinden.  We herinneren ons twee stemmen die zich verheven hebben nog vóór het kwam tot de zogenaamde kwestie Lefebvre, de Franse bisschop wiens “profetische missie in een buitengewoon donkere tijd van algemene crisis in de Kerk” door Mgr. Athanasius Schneider wordt benadrukt in een interview dat hij onlangs gegeven heeft.

De eerste stem is die van de Franse dominicaanse theoloog pater Roger-Thomas Calmel die vanaf 1969 de Novus Ordo van Paulus VI had afgewezen en in juni 1971 in het tijdschrift Itinéraires schreef:

“ons christelijk verzet als priester of leek  - een droevig verzet, omdat het ons dwingt zelfs nee te zeggen tegen de paus in zake het modernistische fenomeen van de katholieke Mis. Ons respectvol maar onbuigzaam verzet komt voort uit het principe van volledige trouw aan de levende Kerk van alle tijden; of, met andere woorden, uit het principe van de levende trouw aan de ontwikkeling van de Kerk. Wij hebben er nooit aan gedacht om datgene tegen te werken of nog minder te verhinderen wat sommigen in ter zake erg dubbelzinnige woorden “voortgang” in de Kerk noemen; wij zouden het liever de homogene groei noemen op het terrein van de leer en de liturgie in lijn met de traditie met het oog op de “consummatio sanctorum”. (….)

Zoals onze Heer in parabels heeft geopenbaard en zoals St.-Paulus ons leert in zijn brieven, geloven wij dat de Kerk in de loop van de eeuwen groeit en zich dwars door alle tegenslagen heen harmonieus ontwikkelt tot aan de glorievolle wederkomst van Jezus zelf, haar Bruidegom en onze Heer. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat er in de loop van de eeuwen een groei in de Kerk plaats vindt en omdat wij beslist en voor zover het van ons afhangt zo eerlijk mogelijk, willen delen in deze mysterievolle en ononderbroken beweging, verwerpen wij deze zogenaamde vooruitgang die zich beroept op Vaticanum II maar in feite een dodelijke afwijking ervan is. Wij beroepen ons op de klassieke distinctie van de H. Vincentius van Lérins: hoe meer wij een goede groei wensen – een schitterende “profectus”, des te meer verwerpen wij onbuigzaam een schadelijke “pennutatio” en welke radicale en schandelijke verandering dan ook; radicaal omdat de verandering voortkomt uit het modernisme en alle geloof loochent; schandelijk omdat de modernistische geloofsontkenning stiekem en verdekt geschiedt.”

De tweede stem is die van een Braziliaanse denker en activist, Plinio Corrêa de Oliveira, de auteur van een brochure waarin hij zich verzette tegen de Ostpolitik van het Vaticaan en die op 10 april 1974 verscheen onder de naam van Traditie, Gezin en Eigendom (TFP) met de titel: Vaticaanse politiek van ontspanning tegenover communistische regeringen. Voor TFP: je niet inmengen of verzet bieden?

Plinio Corrêa de Oliveira legde uit: “Weerstand bieden betekent dat wij de katholieken zouden aanraden door te gaan om met alle legitieme middelen te vechten tegen de communistische doctrine ter verdediging van je land en van de christelijke beschaving die bedreigd wordt.” En hij voegt eraan toe: “De regels van deze verklaring zouden niet toereikend zijn om alle kerkvaders, kerkleraren, moralisten en canonisten op te sommen – van wie velen zalig of heilig verklaard zijn – die de wettigheid van dit verzet steunen. Een verzet dat geen afscheiding is, geen opstand, geen verbittering, geen gebrek aan respect. Integendeel: het is trouw, eenheid, liefde en onderdanigheid. “Verzet” is het woord dat wij hebben gekozen omdat het door St.-Paulus zelf wordt gebruikt om zijn positie te beschrijven. Omdat de eerste paus, de H. Petrus, disciplinaire maatregelen had genomen om in het katholieke geloof praktijken te behouden die uit de oude Synagoge voortkwamen, zag St.-Paulus een groot risico dat er leerstellige verwarring zou ontstaan en nadeel voor de gelovigen. Daarom stond hij op en “weerstond” de heilige Petrus “in zijn gezicht”. Deze zag in deze energieke en geïnspireerde actie geen daad van rebellie van de kant van de apostel van de heidenen, maar een daad van eenheid en broederlijke liefde. Bovendien wist hij heel goed wanneer hij onfeilbaar was en wanneer niet, en hij bezweek voor de argumenten van St.-Paulus. De heiligen zijn model-katholieken. Zoals Paulus zich verzette, zo willen wij ons verzetten. Daarin vindt ons geweten vrede”.

“Verzet” is niet alleen een geloofsbelijdenis in woorden maar ook een daad van liefde jegens de Kerk die tot praktische consequenties leidt. Zij die zich verzetten, scheiden zich af van hen die de verdeeldheid in de Kerk hebben veroorzaakt; zij bekritiseren hen openlijk en corrigeren hen. Op deze manier hebben zij zich geuit in de Correctio filialis aan paus Franciscus en verscheen de brochure van de pro=life beweging onder de titel ”Trouw aan de ware leer, niet aan de herders die dwalen.”

Nu ligt in dezelfde lijn de positie van kardinaal Zen die niet akkoord gaat met de nieuwe Ostpolitik van paus Franciscus tegenover China. Aan degenen die bezwaar maken – en dat is noodzakelijk – tegen “de poging een gemeenschappelijk grond te vinden om de decennia-lange kloof tussen het Vaticaan en China te overbruggen, antwoordt kardinaal Zen: “Maar kan je ooit iets “gemeenschappelijks” hebben met een totalitair regime? Of je geeft je over of je aanvaardt vervolging maar blijf trouw aan jezelf (kun je je een overeenkomst voorstellen tussen St.-Jozef en Herodes?)”. Aan hen die hem vragen of hij ervan overtuigd is dat het Vaticaan dat het Vaticaan de katholieke Kerk in China versjachert, zegt hij: “Ja, ongetwijfeld. Als zij de richting vervolgen, die zij heel duidelijk de laatste maanden en jaren zijn opgegaan.”

Op 7 april is er een conferentie aangekondigd, die door velen nog wordt genegeerd maar die als onderwerp heeft de huidige crisis in de Kerk. De deelname van enkele kardinalen en bisschoppen en vooral kardinaal Zen geeft de grote betekenis van deze conferentie aan. Wij moeten bidden dat vanuit deze vergadering een stem zal klinken, die vol liefde is voor de Kerk en een ferm verzet tegen alle theologische, morele en liturgische ontsporingen van het huidige pontificaat, zonder de illusie te koesteren dat de oplossing zou liggen in het suggereren van de ongeldigheid van het terugtreden van Benedictus XVI of de keuze van paus Franciscus. Je toevlucht zoeken in een canoniek probleem betekent dat je wegloopt van het leerstellige probleem dat aan de wortel ligt van de crisis die we meemaken.

vertaling: C. Mennen pr

maandag 29 januari 2018

De behandeling van de zaak Ploumen is een aanfluiting voor het persbureau van de Heilige Stoel

Wanneer krijgen we een Vaticaan dat gerund wordt door volwasenen?

Door Steve Skojec van LifeSite News 16 januari 2018

De laatste paar dagen hebben wij bericht over een verhaal dat er in slaagde, ondanks de schandaalmoeheid in de katholieke wereld, de gelovigen te schokken en te verontrusten. Het verhaal is reeds uitgebreid verteld. Het is voldoende te zeggen dat Lilianne Ploumen – een fanatieke Nederlandse pro-abortus politicus, die haar zaak zo toegewijd was dat zij in 6 maanden $ 300 miljoen bijeenbracht voor “family planning” en abortus over heel de wereld – niettemin de onderscheiding in de orde van de H. Gregorius de Grote van het Vaticaan ontving. Deze onderscheiding wordt beschreven als “bij voorkeur toegekend om iemands bijzondere verdiensten tegenover de Kerk te erkennen”. Bovendien is het een pauselijke onderscheiding, die natuurlijk tenminste impliceert dat de paus de toekenning ervan goedkeurt (zelfs al lijkt de functionele toekenning ervan via het Staatsecretariaat te gaan).
Ploumen nu gaf na de ontvangst tegenover de media er hoog over op dat ze de onderscheiding van het Vaticaan gekregen had, zelfs al was zij er vrij zeker van dat zij weet hadden van haar inspanningen om abortus te promoten. Ze prees de paus omdat hij zo progressief was om dit te doen. Ze zei dat ze het zag als een bevestiging van haar werk.
Het Vaticaan bewaarde ondertussen een onverstoorbaar stilzwijgen over de hele zaak, totdat het, na gezamenlijke druk van de mededelingen van het Lepanto-instituut en OnePeterFive (en andere publicatiekanalen die het verhaal overnamen) gedwongen werd een korte verklaring uit te geven. Over deze verklaring zal ik zo dadelijk iets meer zeggen. Ik zou eerst de aandacht willen vestigen op iets dat ik in dezen heel kleingeestig vind, niet professioneel en ronduit kinderachtig. (Jammer genoeg echter, niet helemaal verbazingwekkend.)

Afgelopen zaterdagavond, een dag na ons eerste verslag van de kwestie, schreef ik naar Greg Burke, de Amerikaan die nu de directeur van het persbureau van de Heilige Stoel is. Ik schreef:

Beste Greg,
Dit verhaal is om duidelijke redenen controversieel. Wij zouden graag een verklaring van het Vaticaan ontvangen of de paus wist dat zij een onderscheiding kreeg en waarom. En als ze deze niet van het Vaticaan kreeg maar via anderen was aangevraagd, dan is dat eveneens fijn om te weten. Wij willen graag een verhaal publiceren om delen ervan te corrigeren als wij het fout hebben. Het is vreselijk te moeten denken dat een vrouw met de duidelijke pro-abortuspapieren een pauselijke onderscheiding zou ontvangen.

Tamelijk rechtdoorzee toch? Een mogelijkheid om de lucht te klaren. Om de informatie te geven aan het publiek dat er zich het meest druk over maakte, over wat werkelijk gebeurd was. Om te laten zien dat tenminste in dit geval het Vaticaan de goede partij was. Maar ik ontving geen antwoord. Welnu, ik weet zeker dat de mensen in het Vaticaan ons hier lezen en dat ze ze zeker geen fans van onze kritiek zijn. Maar ik heb eerder al contact gehad met Greg als hij vroeg om een verhaal te corrigeren. Dus het is niet zo dat hij  geen korte reactie geeft als de situatie erom vraagt. Echter niet in dit geval. Niets. En dan gisteren toen ik ’s avonds thuis kwam van een bezoek aan vrienden, zag ik een splinternieuw verhaal van de National Catholic Register (die naar mijn weten tot gisteravond niets met het verhaal had gedaan). Ze zeiden dat het Vaticaan een verklaring had uitgegeven:

“De onderscheiding van de pauselijke orde van de H. Gregorius de Grote, die mevr. Lilianne Ploumen, vorige minister van Ontwikkeling, in juni 2017 gedurende het bezoek van de Nederlandse koning aan de heilige vader ontvangen heeft, beantwoordt aan de diplomatieke praktijk om tussen delegaties onderscheidingen uit wisselen bij gelegenheid van officiële bezoeken van staats- of regeringshoofden in het Vaticaan. Daarom is dit op geen enkele wijze een placet (een uitdrukking van instemming) voor de politiek ten gunste van abortus en geboorteregeling die mevr. Ploumen  bevordert.”

Merkwaardig, ik heb mijn e-mail nog een nagekeken om te zien of ik iets gemist had. er was niets. Ik ging naar de website van het persbureau van de Heilige Stoel. Niets. Uiteindelijk stuurde ik een boodschap naar een contact in Rome die mij vertelden dat voor zover zij wisten, de verklaring rechtstreeks was toegestuurd naar de journalisten die interesse hadden getoond in het verhaal en dat ze nergens anders te vinden was.
Dat is raar. Ik ben er vrij zeker van dat mijn e-mail aan Greg Burke en de twee volledige rapporten over de zaak die hier verschenen “interesse in het verhaal” betekenden.

Maar natuurlijk, “shadowbanning” is tegenwoordig een rage en het communicatieapparaat van het Vaticaan – als een soort pestkop op het schoolplein – lijkt mij eenvoudigweg te negeren. Als dat werkelijk het geval is, dan leg ik het uit als een teken dat:
a.  Dat er geen reden was haast te maken om het verhaal met de verklaring bij te werken en
b.  Dat er geen reden is de verklaring te zien als een teken van goede bedoelingen om de weergave te corrigeren, maar een CYA (Cover Your Ass = zoveel zeggen dat niemand je achteraf iets kan maken). Eerlijk, vanuit een PR standpunt is het een vreselijke verklaring. Ze erkent alleen wat wij al hadden meegedeeld, dat Ploumen de onderscheiding gekregen had als lid van een groep – terwijl men daarbij een bloedloos excuus maakt dat het niet datgene betekent waar het naar uit ziet dat het betekent.

Ondertussen geeft de verklaring geen enkele antwoord op een van de volgende vragen:

* Waarom is er geen screening geweest bij de toekenning van de onderscheidingen?
* Waarom werd een 186 jaar oude pauselijke onderscheiding, die ingesteld werd om de hoogste eer te verlenen een hen die de Kerk op een uitstekende wijze hebben gediend, gegeven als een Vaticaanse herinneringssneeuwbal of als een pauspen in een VIP draagtas?
* Waarom was er geen verklaring waarin het Vaticaan zich distantieerde van of zich veroordelend uitsprak over de publieke uitlatingen van Ploumen waarin zij zegt dat haar een “prijs” was toegekend door een Vaticaan dat waarschijnlijk wist wie zij was ter bevestiging van haar werk?
* Waarom was er geen uitdrukking van spijt dat er een onderscheiding gegeven was aan een van de meest effectieve individuele voorvechters van abortus in de hedendaagse wereld?
* Waarom is de onderscheiding niet herroepen?
* Als de onderscheiding niet kon worden herroepen zonder een politieke crisis te veroorzaken, waarom stond er dan niets in de verklaring waarin Ploumen werd aangemoedigd de onderscheiding vrijwillig terug te geven of op zijn minst iets om te proberen te voorkomen dat zij de mensen verder nog valselijk zou laten denken dat de paus haar agenda afzegende.

De verklaring doet, indien we simpel bekijken, slechts twee dingen: zij vertelt de wereld dat de onderscheiding zelf nu zonder betekenis is, niks bijzonders; en het drukt uit dat het Vaticaan er zich echt aan ergert dat die bemoeials er überhaupt vragen over stellen, en hoe ze durven denken dat er een verband zou bestaan tussen echte katholieke waarden en de toekenning van een pauselijke onderscheiding?!
Dat is weer een gebrek aan communicatie van de kant van het Vaticaan dat past in een lange lijn. Ik zou denken dat zij met de miljard euro’s  die zij onder de matrassen hebben verstopt, toch wel een competente staf van professionals zouden kunnen inhuren. Maar ik veronderstel dat ik, totdat zij een paus hebben gevonden die zich als katholiek gedraagt, mijn verwachtingen laag gespannen moet houden.
Ondertussen gingen de gelovigen die het verhaal hebben gehoord van openlijk ongeloof (“Hoe kan zoiets slechts toch mogelijk zijn?”) tot excuses (“De paus kan er niks van geweten hebben!”), tot, na de Vaticaanse verklaring: “Zie je wel? Het was in feite echt niet zo belangrijk!”
Welnu. het was waar; en het is wel belangrijk maar of de paus het wist? Daar moeten we het hier nog kort over hebben. Ik denk dat het bijna onbelangrijk is of hij ervan wist of niet. Hij heeft zich met opzet omringd met corrupte en lafhartige mensen. Zij zijn grotendeels lui, kwaadaardig en egoïstisch – en ze maken er zich eenvoudigweg niet druk om het juiste te doen. Daarom doet het Vaticaan, als zoiets aan het licht komt, in wezen verontwaardigd dat zij überhaupt ter verantwoording worden geroepen in plaats van de gepaste afschuw en zorg te uiten. De houding schijnt te zijn: “wie denk je wel dat JIJ bent om ons vragen te stellen, jij mannetje-van-niks?”
Alleen zo werkt het niet meer en zij hebben geen controle meer over de boodschap. Een dezer dagen zullen ze dat wel in de gaten krijgen. Het niet-antwoorden op e-mails zal mij noch andere katholieke schrijvers ervan weerhouden om dit soort verhalen actief te volgen. Het zal ons echter ertoe brengen te denken dat zij onoprecht zijn. Er bestaat een oude en evidente vuistregel: als je niet wilt dat de mensen denken dat je iets verkeerds doet, doe dan niet alsof je iets te verbergen hebt. Tamelijk basaal.
De paus wordt in deze zaak natuurlijk nergens zichtbaar. Geen aanwijzing van spijt vanuit het pauselijk vliegtuig, waar hij te druk is met grapjes maken met de journalisten, dat hij niet naar een dokter gaat maar naar een heks (Ik verzin het niet). Geen verzekering dat hij ervoor zal zorgen dat het Vaticaan voortaan voorzichtiger te werk gaat. Geen morele verontwaardiging dat een vrouw die $ 300 miljoen voor abortus bij elkaar bracht in zes maanden, claimt dat hij haar werk ondersteunt. Volmaakte radiostilte.
Zelfs als de paus niet actief, onmiskenbaar bijna dagelijks bezig was met de afbraak van het hele corpus van de katholieke morele leer, zou zijn stilte tegenover schandaal na schandaal de gelovigen vertellen dat hij zich volkomen gelukkig voelt met alles wat er gebeurt. Eerlijk, Paus Honorius is voor minder in de ban gedaan. Paus Felix III heeft ons precies verteld wat we van dit soort gedrag moeten denken: “Een dwaling waartegen men zich niet verzet, wordt goedgekeurd; een waarheid die niet wordt verdedigd, wordt onderdrukt… Hij die zich niet verzet tegen een duidelijk misdaad is onderhevig aan de verdenking van stille medeplichtigheid.”

Vertaling: C. Mennen pr